R.O.I. INTERNAT – Colegiul Tehnic BUZAU

COLEGIUL TEHNIC BUZAU

DREPTURILE ELEVILOR INTERNI

Art.1. Elevii care sunt cazaţi în căminul internat au deptul să folosească în mod gratuit baza materiala și culturală a internatului,să beneficieze de asistența medicală,să folosească spaţiul de studiu,să aleagă și să fie ales în comitetul de internat,să facă propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu și de viață în internat,să participe la serbari și la alte activități organizate de școală,să beneficieze de spălarea gratuită a lenjeriei de pat
Art.2. Elevii interni pot servi masa la cantina școlii,în baza unui abonament lunar.

ÎNDATORIRILE ELEVILOR INTERNI.

Art 3
a ) Să respecte programul cadru al internatului
b ) Să aibă o ținută și o atitudine corespunzatoare ;
c ) Să folosească în mod corespunzător bunurile din inventar,instalațiile electrice și sanitare precum și celelalte bunuri puse la dispoziție;
d) Să efectueze programul gospodăresc stabilit de conducerea școlii;
e ) Să respecte regulile igienico/sanitare;
f) Să păstreze liniștea,ordinea și curățenia în camera de locuit,în spațiile de folosință în comun;
g) Să predea și să preia lenjeria pe care o are în inventar;
h) Să solicite bilet de voie de la pedagogul de serviciu,în legatură cu orice plecare din internat și să respecte intervalul orar de pe acesta(pentru mai mult de 15 minute se solicită bilet de voie)
i ) Să respecte regulile de proțectie a muncii și vieții în internat;
j ) Să respecte regulile P.S I;
k) Să facă de serviciu la cantina internatului conform graficului;
l ) Să participe la meditațiile organizate zilnic ori activitați culturale sau sportive după caz;
m) La plecarea în vacanțe să efectueze curațenie generala în cameră și să restituie integral buurile primite în stare corespunzatoare
n) Să achite lunar regia de internat,cazarea și alocația de hrană pana la sfărșitul lunii în curs pentru luna urmatoare.Situațiile deosebite care împiedica acest lucru vor fi aduse la cunoștința personalului responsabil de camin(director sau pedagog),în timp util.În cazul neefectuarii acestor plăți contractul va fi considerat reziliat unilateral.O lipsa de minim trei zile consecutive la prezenta în incinta internatului duce la scăderea cheltuielilor întocmirea unei cereri în acest sens fiind absolut obligatorii.

DIRECTOR

Prof Ing RIMNICEANU ADRIANA

COLEGIUL TEHNIC BUZAU

ELEVILOR INTERNI LE SUNT INTERZISE

Art 4

1. Introducerea sau tolerarea persoanelor străine în internat fără acordul pedagogului sau a coducerea școlii;
2. Introducerea sau consumarea în internat a băuturilor alcoolice,drogurilor,substanţelor halucinogene,fumatul;
3. Folosirea reşourilor,aparatelor electrice,altele decât cele puse la dispoziţie de administraţie în spatiile special amenajate;
4. Introducerea în internat a substanţelor inflamabile si toxice;
5. Pregătirea preparatelor culinare și păstrarea alimentelor în camere și pe ferestre;
6. Practicarea jocurilor de noroc;
7. Pătrunderea în alte camere fără acordul celor care locuiesc acolo sau în lipsa acestora;
8. Părăsirea internatului fără acordul pedagogului de serviciu;
9. Înregistrarea și postarea de imagini pe reţele de socializare;
10. Folosirea unui limbaj vulgar și a unei atitudini necorespunzatoare mediului şcolar față de colegi sau personalul școlii;
11. Schimbarea destinaţiei bunurilor puse la dispoziţie,deteriorarea sau distrugerea lor;
12. Aruncarea în jurul internatului sau în spațiile de folosinţă comună a ambalajelor și a resturilor menajere.
13. Efectuarea unor activități care perturbă programul de meditaţie;
14. Comportamentul necivilizat față de ceilalţi elevi cazaţi;
15. Nerespectarea programului, orei de stingere;

DIRECTOR

Prof Ing RIMNICEANU ADRIANA

COLEGIUL TEHNIC BUZAU

SANCTIUNI
Art 5.
Elevii interni care săvarșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare,inclusiv ROFIUP și R.O.I.,vor fi sancționați în funcție de gravitatea faptelor și de repetabilitatea lor.

Art 6
Sancțiunile care se pot aplica elevilor interni sunt:
1. observație individuală;
2. mustrare în fața clasei,a comitetului de internat și/sau în fața consiliului sau a consiliului profesional;
3. mustrare scrisă:
4. retragerea temporară sau definitivă a bursei:
5. eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3/5 zile cu efectuarea de muncă în folosul școlii;
6. eliminare din internat pe o perioadă limitată de timp (5/15 zile);
7. eliminare din internat pe durata nelimitată;
8. exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în aceeași unitate de învățământ și în același an de studiu;
9. exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ;
10. exmatricularea din toate unitațile de învățământ,fără drept de reinscriere,pe o perioadă de timp.
Art 7.Sancțiunile prevazute la pct.2,3,4,5,6,7,8,9,10. vor fi comunicate în scris părinților,sunt însoțite de scăderea notei la purtare, sau muncă în folosul școlii între -6 ore pe zi.
Art 8.Sancțiunile prevazute la pct. 2,4,5,8,9,10.se înregistreaza în catalogul clasei precizăndu-se nr.documentului;
Art 9.Elevii care primesc sancțiuni prevazute la art7,precum și faptele săvarșite,vor fi făcute cunoscut tuturor elevilor,în careu.
Art 10.Încalcarea repetată a prevederilor legale duce la aplicarea unor sancțiuni mai aspre.
Art 11.Toate sancțiunile aplicate elevilor interni se propun
de catre PEDAGOG si/sau DIRIGINTE,în baza unui referat si se hotărsc în conformitate cu prevederile art 108/124 din ROFUIP;
Art 12. Se sancționeaza cu observație individuală însoțită de contribuție sau la înlocuirea unui obiect deteriorat pentru elevii care strica obiectele de inventar;
Art 13. Se sancționează cu eliminarea din internat pe o perioada de timp,încălcarea prevederilor art 3 alin j,n
Art 14. Se sancționează cu eliminarea din internat pe durată nelimitată,încălcarea repetată a prevederilor art 3;art4si art 6.

DIRECTOR

Prof Ing RIMNICEANU ADRIANA
COLEGIUL TEHNIC BUZAU

NORME DE PROTECTIA MUNCII Si P.S.I.

În conformitate cu legea 90/1996,N.P.S.I.,N.S.S.M.si adresei M.E.C.37953/30.08.1999,precum si a regulamentului Scolar,elevilor interni le sunt interzise:
• interventia sub orice forma la instalatiile electrice:tablouri electrice,prize doze intrerupătoare,etc.
• utilizarea veiozelor,aparatelor de radio,televizoare cu defectiuni la cabluri,stechere,etc.
• folosirea de improvizatii electrice.
• Folosirea aparatelor de încălzit(numai în situatii exceptionale si doar cu acordul conducerii)
• Călcatul lenjeriei in camere ,aceasta fiind permisa in spatii speciale prevăzute cu prize cu împământare si covor electroizolant.
• Cătaratul pe ferestre,burlane sau centuri de împământare.
• Urcatul pe acoperisul caminului sau gardurile aferente caminului gesturi care pericliteaza siguranta elevilor prezentând pericol de accidentare.
• Rezemarea sau coborârea pe balustrada din casa scarilor.
• Accesul la hidranti sau stingatoare.
• Fuga sau îmbulzela pe holuri sau casa scarilor.
• Accesul baietilor pe palierul (holul) sau camerele fetelor si invers.
• Accesul în alte camere fără aprobarea celor care locuiesc acolo.
• Blocarea usilor pe înteriorul camerelor,nepermitînd astfel controlul pedagogului asupra elevilor.
• Aruncarea unor obiecte sau resturi menajere pe fereastră.
• Activitătile sportive se vor desfăsura conform graficului si sub supravegherea personalului abilitat.
• Competitiile sportive se vor desfăsura dupa un program aprobat,cu acordul catedrei de educatie fizica si asistentei medicale .

DE RETINUT:

-ELEVII AU OBLIGATIA SĂ ANUNTE PEDAGOGUL DE SERVICIU DESPRE ORICE PROBLEMA PERSONALA SAU COLECTIVA APARUTĂ PE TIMPUL SEDERII ÎN CAMIN.
-ÎN CAZ DE ALARMA DE INCENDIU SAU CUTREMUR EVACUAREA ELEVILOR DIN CĂMINUL INTERNAT SAU CANTINA COLEGIULUI SE VA FACE CONFORM INSTRUCTIUNILOR PLANURILOR EXISTENTE PENTRU ASTFEL DE SITUATII.
-EVACUAREA SE VA FACE ÎN DEPLINĂ ORDINE SI DISCIPLINĂ SUB STRICTA SUPRAVEGHERE AL PERSONALULUI DE SERVICIU.

DIRECTOR

Prof Ing RIMNICEANU ADRIANA