POST VACANT – Administrator financiar (contabil șef) (S)

 

POST VACANT – Administrator financiar (contabil șef) (S)

LICEUL TEHNIC BUZAU, Strada  BLD. INDUSTRIEI nr. 30 Buzau, în conformitate cu Hotărârea nr. 1.336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și art. 30 din Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, OUG 80/2022  organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată.

 

Nr. Crt. Denumirea postului Numărul de posturi Categoria de personal Statutul postului/ Viabilitatea
1. Administrator financiar (contabil șef) (S) 1 Personal didactic – auxiliar / post de conducere Post vacant/perioadă

neterminată/1 normă /8ore/zi

 

 1. Actele necesare pentru înscrierea la concurs

 

 1. Formular de înscriere la concurs conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG1336/2022;
 2. Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,aflate în termen de valabilitate.
 3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz.
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.
 5. Copia carnetului de muncă/raport salariat REVISAL sau, după caz, o adeverinţă în original care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului.
 6. Certificat de Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate fizică şi psihică, corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului.
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infractiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind registrul Național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ.
 9. Curriculum vitae model comun european.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, dacă  este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Notă: Opisul dosarului în 2 exemplare, un exemplar se restituie candidatului cu număr de  înregistrare. Actele prevăzute la punctele 2, 3 și 4 vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 1. Condiţii generale de ocupare a postului
 2. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 3. b) cunoaște limba română, scris,citit și vorbit;

c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 1. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 2. e) îndeplinește condițiile de studii, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 3. f) nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 4. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 5. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

III. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI (CONFORM FISEI POSTULUI ANEXATĂ)

 • 1 normă administrator financiar (contabil șef) S
 • studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • vechime în specialitatea postului  – minim 5 ani;
 • Cunoştinţe achiziţii publice; competenţe IT: operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet), ForExe Bug, EDUSAL, SIIIR.
 • abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
 • capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.
 • disponibilitate la program prelungit.

 

Bibliografia:

 1. Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale – republicată cu modificările și completările ulterioare, TITLUL II Învățământul preuniversitar, Cap. VIII – Finanțarea și baza materială a învățământului preuniversitar;
 2. Ordinul M.E. nr. 4183/04.07.2022- ROFUIP – Serviciul financiar;
 3. Legea contabilității nr. 82/1991 – republicată;
 4. Legea nr. 53 din 24.01.2003 – Codul Muncii – republicată Titlul XI, Capitolul II – Răspunderea disciplinară;
 5. Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea – cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul nr. 517/13.04.2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;
 8. Ordinul M. F. Nr. 1026/20.07.2017 , privind completarea și raportarea în Forexebug;
 9. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 10. G. nr. 395/2016 – aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii 98/2016;
 11. Legea 500/2002 – privind finanțele publice , cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea 273/29.06.2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordinul M.F.P. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Ordinul M.F.P. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența angajamentelor bugetare și legale, publicat în M.OF. 37/2003, cu modificări și completări;
 15. Hotărârea nr. 204/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/ elev și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/preșcolar/ elev;
 16. M.E. nr. 5379/07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;
 17. G. nr. 714/13.09.2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasări în interesul serviciului;
 18. G. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și durata normală de funcționare a mijloacelor fixe, actualizată;
 19. G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 20. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 privind inventarierea anuală a patrimoniului;
 21. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 22. Ordinul nr. 3265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019;
 23. Ordinul M.F.P. 3384/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
 24. Ordinul nr. 56/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 246/2005;
 25. G. nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;
 26. G. nr.1395/2010, privind finanţarea unităţilor de invatamant preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza costului standard/copil/elev, pentru anul 2011, cu actualizările ulterioare;
 27. Ordinul M.F. nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale, referitoare la exercitarea C.F.P. cu modificările si completările ulterioare;
 28. G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările ţi completările ulterioare.
 29. Ordinul M.E.N nr.5.559/2013 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 30. Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;
 31. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu toate completările şi modificările ulterioare; Legea nr.22/1969 actualizată în 2016, privind gestionarea bunurilor materiale;
 32. G. nr.423/2016, privind copiii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învățământul de masă;

33.   OUG nr.20/2016, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 1. Proceduri privind achiziţiile prin SEAP;
 2. OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare
 3. G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
 4. Ordinul M.F.P. nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005;
 5. Ordinul nr 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului Finantelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăsoară activitatea de control financiar preventiv propriu.
 6. M.E. nr. 6376/07.12.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a transportului elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

 

 

TEMATICA

  1. Execuția bugetară – principii şi clasificaţia bugetară;
  2. Prevederi referitoare la proiectarea bugetului;
  3. Sursele de finanţare în învăţământ;
  4. Finanțarea și patrimoniul instituțiilor publice;
  5. Contabilitatea trezoreriei instituțiilor publice;
  6. Registrele de contabilitate;
  7. Elemente privind aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare conform Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor  publice şi a planului de conturi pentru acestea;
  8. Dispoziții privind controlul financiar preventiv – separarea atribuțiilor;
  9. Încheierea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;
  10. Aspecte referitoare la achiziţii şi atribuirea contractelor privind achiziţiile de bunuri şi servicii, executare lucrări;
  11. Condiții pentru angajarea gestionarilor. Răspunderi;
  12. Elementele sistemului de salarizare, conform Legii privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice;
  13. Gestionarea financiara a proiectelor ERASMUS+ ;
  14. Calculul burselor si a sumelor forfetare pentru decontarea transportului elevilor ;
  15. Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
  16. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice.
  17. Modul de calcul a drepturilor elevilor

         

 

Concursul se va desfăşura la sediul LICEULUI TEHNIC BUZAU, Strada  BLD. INDUSTRIEI nr. 30 Buzau după cum urmează :

 

Nr. crt. Etape de concurs Data/perioada
1 Publicarea anunţului 1.02.2023
2 Depunerea dosarelor 1.02.2023 – 14.02.2023
3 Verificarea și selecția dosarelor 15.02.2023
4 Afișarea rezultatelor după selecția dosarelor 15.02.2023
5 Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 16.02.2023
6 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor după contestații 17.02.2023
7 Proba scrisă 27.02.2023 – 9.00
8 Afișarea rezultatelor probei scrise 27.02.2023 – 13.00
9 Depunerea    contestațiilor    după      proba

scrisă

28.02.2023 – 8.00 – 14.00
10 Afișarea rezultatelor după contestații proba scrisă 28.02.2023 – 16.00

 

11 Proba practica 1.03.2023 – 9.00 – 11.00
12 Afișarea rezultatelor probei practice 1.03.2023 – 13.00
13 Depunerea    contestațiilor    după      proba

practica

1.03.2023 – 13.00 – 16.00
14 Afișarea rezultatelor după contestații proba practica 1.03.2023 – 16.00
15 Proba interviului 2.03.2023 – 09.00 – 13.00
16 Afișarea rezultatelor la interviu 2.03.2023 – 14.00
17 Depunerea      contestațiilor    după interviu 2.03.2023 – 14.00 – 16.00
18 Afișarea rezultatelor după contestații la interviu 2.03.2023 – 16.00
19 Afişarea rezultatelor finale 6.03.2023 – 10.00

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariat, telefon 0238/723982.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de minim 70 puncte.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă .

Eventualele contestaţii se depun la sediul unităţii şcolare în perioada menţionată în grafic.

Participă la interviu numai candidaţii care au obţinut cel puţin  70 de puncte la proba scrisă/proba practică.

Rezultatul final este media aritmetică dintre punctajele de la proba scrisă / proba practică şi de la interviu.

 

 

Director,

Prof. Moise Poenaru Corina

 

ANEXA 2 –  Cerere inscriere concurs

https://docs.google.com/document/d/1_iw-DJ-vS9EmoK4Yx7Z8z0oUv1SEp7_J/edit?usp=share_link&ouid=118248866530140202687&rtpof=true&sd=true

Posturi vacante

ANUNŢ

 

      Liceul Tehnic Buzău,  cu sediul în municipiul Buzău, Bld. Industriei, nr.30, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante de Informatician I (S) și supraveghetor noapte (M), conform H.G. nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se va desfășura la sediul instituției astfel:

– Proba scrisă:  24.10.2022,  ora 10:00

-Proba practică 26.10.2022, ora 09:00 (postul de informatician)

– Proba interviu:  27.10.2022,  ora 10:00

Condițiile generale de participare la concurs:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice pentru postul Informatician I (S):

studii de specialitate: studii superioare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul informatic; 

– vechime în specialitatea studiilor necesară 1 an

– vechime în muncă – minimum 5 ani

Condiţiile specifice pentru postul supraveghetor noapte (M):

– studii medii

– vechime în muncă  – minimum 5 ani

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi se vor depune la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs și bibliografia se pot obține la sediul instituției, telefonic sau email, persoană de contact: Vasile Elena telefon: 0238723982, liceultehnicbuzau@isjbuzau.ro.

Director,

Moise Poenaru Corina

 

 

POST INFORMATICIAN  I A S

 

Calendarul de desfăşurare a concursului

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului Tehnic Buzau.

Concursul se va desfasura la sediul Liceului Tehnic Buzău, conform graficului de mai jos:

Etapa de concurs Data / perioada orara
Publicarea anuntului 26.09.2022
Depunerea dosarelor 30.09.2022-13.10.2022 ora 12.00
Selecţia dosarelor de înscriere şi afisarea rezultatelor 13.10.2022 orele 12.00-15.00
Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor 14.10.2022 orele 08.00-12.00
Afisarea solutionarii contestatiilor 14.10.2022 ora 15.00
Proba scrisa 24.10.2022 orele 10.00-13.00
Afisarea rezultatelor la proba scrisă 24.10.2022 ora 15.00
Depunere Contestatii la proba scrisă 25.10.2022 orele 08.00-12.00
Afișarea rezultatelor contestații proba scrisă 25.10.2022 ora 15.00
Proba practica 26.10.2022 orele 09.00-12.00
Afisarea rezultatelor la proba practică 26.10.2022 orele 12.00-13.00
Depunere contestatii proba practica 26.10.2022 orele 13.00- 15.00
Afisarea rezultatelor la proba practică 26.10.2022 ora 15.00
Proba de interviu 27.10.2022 orele 10.00- 12.00
Afisarea rezultatelor la proba interviu 27.10.2022 ora 13.00
Afisarea rezultatelor finale 27.10.2022 ora 14.00

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnic Buzău, jud. Buzău, B-dul  Industriei nr.30 orele 09.00-14.00 sau la telefon 0238/723982.

            DIRECTOR,

Prof. Corina MOISE-POENARU

 

TEMATICĂ

 pentru concursul / examenul din data de  24.10.2022 pentru ocuparea postului de INFORMATICIAN – 1 norma pe perioadă nedeterminată în cadrul

Liceului Tehnic Buzău

 • Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OME 4183/2022 ROFUIP
 • PC – utilizare, depanare, înteținere
 • Sisteme de operare
 • Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)
 • Platforme educaționale online G Suite for Education, Microsoft Office 365 A1, Adservio
 • Reţele de calculatoare (introducere în reţele, ideile principale pentru reţele TCP/IP, clasificare, descriere, configurare)
 • Internet (noţiuni generale, navigare, servicii)
 • Baze de date și programare
 • Platforme online pentru creearea de RED-uri
 • SIIIR, REVISAL, EDUSAL, MySmis

 

BIBLIOGRAFIE – orientativă 

 • Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată la data de 15.10.2020)
 • Bazele tehnologiei informației și comunicațiilor, autori Ilie Tamas, Pavel nastase și Bogdan Ionescu, Editura Infomega
 • Dezvoltarea aplicațiilor Web cu PHP și MySQL, autori: Welling Luke, Thomson Laura, Editura Teora, București 2005
 • Raluca Constantinescu, Ionuț Dănăilă, Utilizarea computerului – Windows 7/ Windows 8, Editura Euroaptitudini, București, 2013
 • Manual ECDL Utilizarea computerului Windows 10 – Raluca Constantinescu, Ionut Danaila
 • Adrian Munteanu, Rețele locale de calculatoare, Proiectare și administrare, Editura Polirom, București, 2006
 • Rețele de comunicații între calculatoare – Ion Bănică
 • Manual IT Security – Manea George Cristian, Editura Euroaptitudini, București, 2013
 • Manual ECDL Online Collaboration – Competente pentru configurarea si utilizarea unor instrumente digitale colaborative, Editura ECDL
 • Ghid de activare pachet de licențe educaționale: https://docs.google.com/document/d/1X6ZxbUKhlrHsxlV8fokdrqIe7-x8eyxs8C9G2BDWkpQ/preview#heading=h.g3rjd5stz958
 • https://www.eduapps.ro/aplicatii-educatie/g-suite-for-education/
 • https://sites.google.com/view/classroom-ro/pagina-de-pornire?authuser=0
 • Instrumente online – Microsoft Outlook, Editura Euroaptitudini, București
 • Editare de text – Microsoft Word, Editura Euroaptitudini, București
 • Calcul tabelar – Microsoft Excel, Editura Euroaptitudini, București
 • Baze de date – Microsoft Access, Editura Euroaptitudini, București
 • Prezentări – Microsoft PowerPoint, Editura Euroaptitudini, București
 • OMEN nr.4371 din 13.07.2017
 • HG nr.500/2011 cu modificari si completari
 • https://livresq.com/ro/
 • https://www.canva.com/ro_ro/

 

POST SUPRAVEGHETOR NOAPTE

 

Calendarul de desfăşurare a concursului

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului Tehnic Buzau.

Concursul se va desfasura la sediul Liceului Tehnic Buzău, conform graficului de mai jos:

Etapa de concurs Data / perioada orara
Publicarea anuntului 26.09.2022
Depunerea dosarelor 30.09.2022-13.10.2022 ora 12.00
Selecţia dosarelor de înscriere şi afisarea rezultatelor 13.10.2022 orele 12.00-15.00
Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor 14.10.2022 orele 08.00-12.00
Afisarea solutionarii contestatiilor 14.10.2022 ora 15.00
Proba scrisa 24.10.2022 orele 10.00-13.00
Afisarea rezultatelor la proba scrisă 24.10.2022 ora 15.00
Depunere Contestatii la proba scrisă 25.10.2022 orele 08.00-12.00
Afișarea rezultatelor contestații proba scrisă 25.10.2022 ora 15.00
Afisarea rezultatelor la proba practică 26.10.2022 orele 15.00- 16.00
Proba de interviu 27.10.2022 orele 10.00- 12.00
Afisarea rezultatelor la proba interviu 27.10.2022 ora 13.00
Afisarea rezultatelor finale 27.10.2022 ora 14.00

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnic Buzău, jud. Buzău, B-dul  Industriei nr.30 orele 09.00-14.00 sau la telefon 0238/723982.

 

            DIRECTOR,

Prof. Corina MOISE-POENARU

 

LICEUL TEHNIC din Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de

SUPRAVEGHETOR NOAPTE.

 Conditii specifice necesare in vederea participarii la concurs  i a ocuparii functiei contractuale:

-Nivelul studiilor -studii liceale (diploma de bacalaureat);

-Vechime in munca: minim 5 ani

-Aviz psihologicși cazier de integritate comportamentală.

-Apt medical pentru ture de noapte;

-Abilitati  de  relationare  cu  elevii,  de  relationare-comunicare   cu  personalul  unitatii  de invatamant;

-Abilitati pentru munca în echipa;

-Disponibilitate de a lucra in ture (inclusiv sambata  și duminica);

-Sa aiba  seriozitate, dinamism, atitudine psiho-comportamentala  adecvata unei  institutii de invatamant.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. OME nr. 4183/2022 Regulamentul de organizare si funcționare al invățământului preuniversitar.
  1. Legea 272/2004 privind protectia si promova rea drepturilor copilului , republicata 2014 in Monitorul Oficial, Partea I nr. 159 din 5 martie 2014
  2. Legea nr.319/2006- Legea securitatii si sanatatii in munca- Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006.
 2. Legea 307/ 2006 privind apararea impotriva incendiilor , actualizata.

 

TEMATICĂ:

 1. Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 2022 actualizat;
 2. Regulamentul de ordine interioara pentru internat si cantina;
 3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului , republicata 2014- Capitolul II

-Drepturile copilului

 1. Legea nr.319/2006- Legea privind securitatea si sanatatea in munca – Capitol ul IV -Obligatiile lucratorilor
 2. Legea nr.307/2006- Legea privind apararea impotriva incendiilor -SECTIUNEA a 6-a: Obligatiile administratorului , conducatorului institutiei , utilizatorului si salariatului.